Doelgroep:

Personen die werkzaamheden gaan verrichten op terminals, op- en overslagbedrijven en op
(petro-) chemische bedrijfsterreinen.


Voorkennis/Ingangseisen:

-Minimum leeftijd 18 jaar


Leerdoel:

Personen op de hoogte brengen van de algemeen geldende veiligheids-, milieu- en gedragsregels.


Inhoud:

Risicovolle taak: Werken in een risicovolle omgeving

In de training worden de onderwerpen conform de genoemde eindtermen* behandeld.


Theorie:

-toegang tot de terreinen;

-geldende gedragsregels;

-algemene veiligheids- en milieuregels;

-alarmsituaties;


Toetsing:

-Toetsing is verplicht


Eisen aan toetser en toetsing:

-De toets wordt conform de geldende Deltalinqs licentie voorwaarden afgenomen

-Toetsing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een licentiehouder


Registratie en geldigheidsduur:

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, ontvangt de cursist een aantekening in het Landelijk Veiligheidspaspoort en/of Digital Safety Passport (DSP).

Het toets resultaat is 2 jaar geldig.


Duur:

1 uur (incl. examen)


Aantal deelnemers

Maximaal 15 deelnemers


Annulering

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf is mogelijk. Deltalinqs en het uitvoerend instituut behouden zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.


*EIND- EN TOETSTERMEN


Toegang tot de terreinen

Na afloop van de training kan de cursist de belangrijkste regels met betrekking tot legitimatie benoemen.

-Gebruik toegangspas

-Melden bij opdrachtgever

-Geldig identiteitsbewijs


Geldende gedragsregels

Na afloop van de training kan de cursist de gedragsregels benoemen waar iemand zich aan moet houden.

-Communiceren

-LMRA

-Persoonlijke verantwoordelijkheden

-Drugs, alcohol en roken


Algemene veiligheids- en milieuregels

Na afloop van de training kan de cursist de algemene veiligheids- en milieuregels benoemen.

-Bedienen apparatuur

-Aan- en afvoer materialen

-Gereedschap

-Naleveren regels en de daarbij behorende sancties

-Gebruik Persoonlijk Beschermingsmiddelen (PMB’s)

-Verkeer op het terrein

-Afzettingen

-Werkvergunningensysteem


Alarmsituaties

Na afloop van de training kan de cursist benoemen hoe te handelen tijdens alarmsituaties.

-Alarmsignaal

-Veiligheids- en blusmiddelen

-Vluchtroutes

-Melden incidenten

-Verzamelplaats

-Windrichting