Doelgroep:

Personen die werkzaamheden gaan verrichten op een (petro-) chemisch bedrijfsterrein in installaties, om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan HCN.


Voorkennis/ Ingangseisen:

-Minimum leeftijd 18 jaar


Leerdoel:

Bewustwording van het gevaar en de te nemen maatregelen bij het contact met waterstofcyanide


Inhoud:

In de instructie wordt aandacht besteed aan:

-Eigenschappen van waterstofcyanide;

-Effecten van blootstelling aan waterstofcyanide;

-Detectie van waterstofcyanide;

-Persoonlijke beschermingsmiddelen;

-Maatregelen bij het ongecontroleerd vrijkomen van waterstofcyanide

-Algemeen

In de training worden de onderwerpen conform de genoemde eindtermen* behandeld.


Toetsing:

-Toetsing is verplicht


Eisen aan toetser en toetsing:

-De toets wordt conform de geldende Deltalinqs licentie voorwaarden afgenomen

-Toetsing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een licentiehouder


Registratie en geldigheidsduur:

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, ontvangt de cursist een aantekening in het Landelijk Veiligheidspaspoort en/of Digital Safety Passport (DSP).

Het toets resultaat is 2 jaar geldig.


Duur:

1 uur (incl. examen)


Aantal deelnemers:

Maximaal 15 deelnemers


Annulering:

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk. Deltalinqs en het uitvoerend instituut behouden zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.


*EIND- EN TOETSTERMEN


Eigenschappen

-Na afloop van de training kan de cursist de eigenschappen van waterstofcyanide benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wat de effecten zijn als de mens wordt blootgesteld aan waterstofcyanide


Detectie van waterstofcyanide

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen op welke wijze de mens wordt gewaarschuwd over de aanwezigheid van waterstofcyanide


Persoonlijke beschermingsmiddelen

-Na afloop van de training kan de cursist persoonlijke detectie apparatuur benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist persoonlijke vluchttoestellen benoemen


Maatregelen bij het ongecontroleerd vrijkomen van waterstofcyanide

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe te handelen bij het afgaan van de persoonlijke detectie

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe te handelen bij het afgaan van het
plot clear alarm

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wat te doen als er slachtoffers zijn


Algemeen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wanneer een gevaarlijke zone mag worden betreden

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen welke specifieke maatregelen getroffen moeten worden als gereedschap in aanraking is gekomen met HCN

-Na afloop van de training kan de cursist de windrichting herkennen

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe zich als vakman te gedragen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen dat gevarenblindheid een  groot risico is